Historie sboru ČCE Nový Bydžov

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Evangelický sbor v Novém Bydžově byl založen v r.1898 jako kazatelská stanice hořického sboru Františkem Dvořákem,který v té době působil v Hořicích jako kazatel. Bohoslužby se konaly zpočátku jednou měsíčně v soukromém bytě učitelky Anny Kučerové za účasti několika osob. Počet účastníků se v krátké době rozrostl na několik desítek osob, kteří se již scházeli v prostorách hospodářské školy.
Po r. 1918 došlo k výraznému přílivu členů sboru vlivem přestupového hnutí,které ovšem,do určité míry, postrádalo hlubší duchovní kořeny. Již tehdy bylo živým přáním údů sboru mít vlastní modlitebnu. V r.1934 sbor získal alespoň vlastní bohoslužebnou místnost v židovském obecním domě,kterou mohl užívat jen do r.1939. Poté se bohoslužby konaly v kostele Církve Československé husitské.
KONEČNĚ SAMOSTATNÍ
První krok k zahájení samostatné práce evangelického sboru v N.Bydžově byl učiněn
v r.1942, kdy sbor odchází ze svazku FS ČCE v Hořicích.Přechodnou dobu se stal kazatelskou stanicí FS v Hradci Králové, kam byl přijat,za působení faráře ThDr Pellara, vikář František Marounek. Pro tohoto mladého vikáře se podařil sehnat byt v N.Bydžově.Samostatný FS zde zřídila Synodní rada ČCE až v r.1946 sloučením kazatelských stanic v N.Bydžově, Chlumci n.C.a Vysokého Veselí. Br. Marounek byl zvolen farářem sboru. Byly zahájeny přípravy na stavbu nového,evangelického kostela. V r.1947 sbor získal od Obce židovské do pronájmu a později do vlastnictví synagogu. Od stavby nového kostela se upustilo, ač byly hotové už plánky. Zahájila se přestavba interiéru synagogy, která byla, díky obětavé práci a finančních darů členů sboru, za jeden rok téměř hotova. První bohoslužby se zde konaly na Nový rok 1948, ještě bez varhan. Po instalaci varhan byla modlitebna slavnostně otevřena 27.3.1949 synodním seniorem Josefem Křenkem. Tak se uskutečnilo přání věrných údů sboru, že se mohli radovat z díla,které vzniklo společnou prací a láskou k církvi a jejímu Pánu v místech,kde se tak těžko obnovovalo dědictví reformačních otců.
JAK ŠEL ČAS…
Bratr farář Marounek 31.7.1953 ze sboru odchází a 1.9. t.r. byl zvolen novým farářem Lubomír Linka, který zde působil 16 let – do 16.3.1969. Po jeho odchodu a krátkém uprázdnění se práce v početně oslabeném sboru ujal diakon Rudolf Hroch. Po zrušení novobydžovského okresu nastal odliv obyvatel města vlivem ztráty pracovních příležitostí,což ovlivnilo umenšování počtu členů sboru .Někteří se odstěhovali a z těch co zůstali mnozí přestali sbor prostě navštěvovat. Bratru Hrochovi se, přes obětavou a pečlivou práci ve sboru,nepodařil tento stav zcela napravit díky lidské malověrnosti,skepse a uspěchané době. V r.1978 diakon Hroch ze zdravotních důvodů rezignuje a sbor se stává na 18 let neobsazeným. Administrován byl nejprve 3 roky z Hořic, potom 8 let z Jičína,1 rok z H.Králové, 2 roky opět z Hořic a nakonec ještě 3 roky z H.Králové. Sborový život se nezastavil, častěji se konaly čtené bohoslužby, které vykonávali domácí předčitatelé i hosté ze seniorátu. Administrátoři – faráři Koláčný, Hejl, Ryšavý a Otter zde sloužili 1 – 2krát měsíčně. Řada organizačních a praktických úkolů ležela především na kurátorovi sboru a postupně na jeho nejbližších spolupracovnících.
Koncem osmdesátých let dochází k postupnému oživování sboru díky mladým rodinám, které se do N.Bydžova přistěhovaly.
ZNOVU S DUCHOVNÍM PASTÝŘEM
Na podzim r. 1996 se jáhnem sboru stal Petr Firbas, který zároveň pracoval jako ředitel Vyšší odborné biblické školy v Hradci Králové,kde bydlel.1.6.1997 byl bratr Firbas zvolen za faráře sboru na třetinový úvazek.Sborová práce ožila také díky početné skupině dětí,kterým se br. Firbas plně věnoval.Za 10 let působení ve sboru přivedl 9 dětí ke konfirmaci.V R.2006 byla biblická škola v H.K. zrušena a br. Firbas odešel do Horních Počernic, kde byl zvolen farářem na plný úvazek.
A DNES…
Od 1.10.2006 do sboru přichází jako administrátor farář Jaroslav Kučera ze Semonic.Po 4leté administraci byl zvolen od 30.8.2010 za faráře sboru v N.Bydžově na poloviční úvazek a současně za faráře sboru v Krakovanech na druhou pol. úvazku. Br. Kučera se nastěhoval s rodinou do zrekonstruované fary v Krakovanech. Již v době administrace pokračuje v práci svého předchůdce. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb pokračuje v konání biblických hodin pro dospělé i pro děti,schází se konfirmandi,dva byli v r.2009 konfirmováni. Čtrnáctidenně se konají bohoslužby v kazatelské stanici Chlumci n.C. V současné době většina mládeže odešla na studia a sborového života se zúčastňuje nepravidelně. Přesto se i dnes scházejí při bohoslužbách všechny generace i když spíš v komorním počtu. Jsme tak Pánu Bohu vděčni za slyšení evangelia,za sdílení nad jeho slovem a je jen na nás,zda si tuto životní orientaci ponecháme jen pro sebe,nebo zda dokážeme toto svědectví šířit těm,kdo žijí za hranicemi našeho sboru.
Sepsal kurátor sboru Dobromil Hušek
Share Button