Velikonoční zamyšlení

Milí přátelé,

Ježíš vjíždí na oslici a oslátku do Jeruzaléma, za zády má Olivovou horu. Jako vládce v_době míru, přitom jde do boje a na smrt. Dav si šušká: Píše se to u proroka Zacharijáše – pamatujete? Prorok, požehnaný, Syn Davidův. Od východu má přece přijet Bůh zachránit svůj lid! Tak křičte sláva a zdravte ho! Pláště na cestu – vždyť je to král! Kdo má radost a Ježíše si váží, nechť otrhá nejbližší palmu! Snad získá korunu! – Ježíš tiše jede jásající uličkou. Nejspíš je jediný, kdo si je jistý, že koruna bude: ne zlatá, ale bolavá. Spěšně seskočí z oslice a vchází do chrámu, převrací štafly směnáren i prodavačů obětních holubů. „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ Cituje z proroka Izajáše. Tím je štve ještě víc. Dál to je: „… jsou to psi hltaví, nenasytní. A to jsou pastýři! Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem.“ Za Ježíšem se do chrámu už vlévá dav a žebráci se k němu derou, aby je uzdravil. Na rozruch se jsou podívat dokonce i velekněží. Dopaluje je pokřikování dětí: „Hosanna, Synu Davidův!“ Ale Ježíš obklopený dětmi odvětí: „Neznáte žalm 8: Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům?“ A přitom všem zůstal Ježíš bezmocný. Kráčel bez ochrany do pasti protivníků. Nebyl zcela sám, byl s_ním Bůh. Možná cítil jeho blízkost a z toho bral sílu. Možná ji nevnímal, bál se, bojoval tiše, prožíval hrůzu čekání, nevyspalý trápením. Nevíme. Zástupy, a ani učedníci si Ježíšovu bezmoc nepřipouštěli. Vstoupil do města bez ochranky, beze zbraní. Vzbuzoval bázeň a úctu, sympatie, očekávání. Po třech letech nastoupil Ježíš triumfální cestu do Jeruzaléma. Mnozí ho znali. Mnoho nadějí viselo ve vzduchu. Sociální spravedlnost pro všechny? Jenže Ježíš přece nebyl proti daním. Trest pro darebáky? On ale přece zabránil ukamenovat provinilou ženu a jedl s kolaboranty u jednoho stolu. Ozbrojená vzpoura proti mocným? Se zbraní v ruce ho nikdo neviděl. Různý Ježíš, různé naděje. Jaká je ta vaše?

Pro čtenáře našich stránek text připravila: farářka Mgr. Marie Jüptner Medková

Share Button

Zrušení bohoslužeb do konce března a začátkem dubna

Na základě doporučení Synodní rady rušíme bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. do konce  března 2020, t.j. 15.3., 22.3., a 29.3.. O jejich obnovení budeme včas informovat. Přehled náhradních on-line bohoslužeb z ostatních sborů naleznete na této webové adrese: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm
Staršovstvo FS Nový Bydžov

Share Button

Program bohoslužeb – březen, duben


Milé sestry, milí bratři.
Je tomu již dva měsíce co skončil rok 2019 a my, tak jako každoročně, si
chceme připomenout to nejdůležitější, co se v uplynulém roce v našem sboru
událo a to v oblasti duchovního života i v hospodaření sboru. Právě to si připomeneme na Výročním sborovém shromáždění v Novém Bydžově v neděli 1. března při společných bohoslužbách od 9 hodin. Kázáním a vysluhováním
večeře Páně poslouží br. farář Tomáš Vítek z Hradce Králové, který je od 1.8
2019 naším administrátorem. Těšíme se na setkání i na ostatních bohoslužbách a přejeme příjemné jarní dny a požehnané velikonoční svátky.
Staršovstvo sboru.

Březen
Neděle 1. března – 1. neděle postní – společné bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h.
Vysluhování večeře Páně, Výroční sborové shromáždění. Kazatel br. farář Tomáš Vítek.
Neděle 8. března – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 hod. – výp. kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 15. března – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h. a Chlumci n.C. od 10,30 hod.
Kazatel br. farář Jaroslav Kučera.
Neděle 22. března – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h. Čtené kázání br. kurátor D. Hušek.
Neděle 29. března – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00h. Výp. kazatel br. Jaroslav Andrejs.

Duben
Neděle 5. dubna – Květná – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h. a Chlumci n.C. od 10,30 h.
Kazatelka – ses. farářka Kristýna Kupfová. Schůze staršovstva.
Velký Pátek 10. dubna – odpoledne v 17,30 – bohoslužby – čtení pašijových oddílů Písma.
Vysluhování večeře Páně – ses. Eva Medková.
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 12. dubna – bohoslužby s vysl. večeře Páně v N. Bydžově od 9,00 h.a Chlumci n.C. od 10,30 h. Výp. kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 19. dubna – bohoslužby pouze v N. Bydžově od 9,00 h. Kaz. br. farář Jaroslav Kučera.
Neděle 26. dubna – bohoslužby v N. Bydžově od 9, 00 h. Čtené kázání br kurátor D. Hušek.

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. (1. Petr. 3, 18)

Share Button

Královéhradecký seniorát Českobratrské církve evangelické

Zveme na slavnost ordinace
Evy Medkové a Hany Pojezdné

Budou ustaveny výpomocnými kazatelkami naší církve
synodním seniorem Danielem Ženatým


V tomtéž shromáždění složí slib do rukou synodního seniora nově zvolení členové seniorátního výboru Královéhradeckého seniorátu
seniorátní kurátorka Hana Pojezdná
náměstek seniorátní kurátorky Jiří Pellar

5.ledna 2020 od 15:00 v evangelickém kostele ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí Odboje 1128

Těšíme se na Vás!

Share Button

Novoroční zamyšlení a program bohoslužeb na leden a únor

Milé sestry, milí bratři.
Stojíme přede dveřmi nového roku – roku 2020 a přemýšlíme o tom, jaký bude a co nás v jeho měsících, týdnech a dnech bude čekat. Otevíráme dveře, stojíme na prahu a za dveřmi je mlha a šero, do budoucnosti nevidíme. Na otázku jaká bude mnozí hledají odpověď u věštců, astrologů a horoskopech. Na místo víry spoléhají na osud, který věštci nalézají v kartách, horoskopech a ve hvězdách. Ale náš svět a naší budoucnost nic takového netvoří. My, jako křesťané věříme, že je to Boží vůle a záměr, jak by měl svět vypadat. Dějiny nejsou Boží diktát, to lidstvo samo může za to, jak a v čem žijeme a kam směřujeme. Jako křesťané hledáme orientaci, jistotu a naději v Bohu a máme tedy žít nikoliv z perspektivy horoskopů, ale z biblického evangelia, z Boží perspektivy, která stojí na pilířích víry, lásky a naděje. Pokud
tedy v našich srdcích přebývá Bůh – a Bůh láska je, pak se nám za těmi dveřmi do nového roku rozsvítí světlo – světlo naděje. Nechť nás to světlo provází i po následující dny, týdny a měsíce nového roku.
Stejně jako v uplynulém roce, tak i v následujícím roce 2020 jsme zváni ke společným bohoslužbám v Novém Bydžově každou neděli od 9,00 hodin. V Chlumci n. C. vždy 1. a 3. neděli v měsíci od 10,30 hodin. Bohoslužby se samozřejmě konají i o křesťanských svátcích. 1.ledna – Nový rok – bohoslužby se v Novém Bydžově ani Chlumci n. C. nekonají.

Neděle 5. ledna – bohoslužby v Novém Bydžově a Chlumci n. C. – br. farář Jaroslav Kučera.Vysluhování večeře Páně, porada staršovstva.
Pozvání do Dvora Králové n.L. – neděle 5.1. – 9,00 h. – ordinace ses. Evy Medkové
( N. Bydžov) a ses. Hany Pojezdné ( Dvůr Králové)

Neděle 12. ledna – bohoslužby v Novém Bydžově – výp. kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 19. ledna – bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – ses. farářka Kristýna Kupfová.
Neděle 26. ledna – bohoslužby v N. Bydžově – výp. kazatel br. Jaroslav Andrejs.


Neděle 2. února – bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br farář Tomáš Vítek.
Vysluhování večeře Páně. Porada staršovstva.
Neděle 9. února – bohoslužby v N. Bydžově – ses. výp. kazatelka Eva Medková.
Neděle 16. února – bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Jaroslav Kučera.
Neděle 23. února – bohoslužby v N. Bydžově – čtené – br. kurátor Dobromil Hušek.

Neříkej: „ Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto“? V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh. ( Kaz. 7, 10. a 14. v.)
Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově.

Share Button

Program bohoslužeb LISTOPAD – PROSINEC 2019

Milé sestry a bratři,

jsou před námi poslední dva měsíce tohoto roku. V listopadu tomu bude 30 let, kdy
došlo v naší zemi k pádu totalitního režimu a otevřela se tak cesta k budování svobodné a demokratické společnosti. I když na této cestě vše neprobíhalo dle našich představ, vzpomeňme tohoto výročí s vděčností.

1. prosince pak vstoupíme do doby adventní, která vyvrcholí svátkem narození Spasitele. Přejme si, aby se nám adventní a vánoční čas stal časem pokoje a radosti. Nechť nám k tomu poslouží i pravidelná účast na bohoslužbách.

Program listopad:
Neděle 3.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n.C. od 10,30 hod. Kazatel: farář Tomáš Vítek. Porada staršovstva.
Neděle 10.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Výp. kazatelka : Eva Medková.
Neděle 17.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n. C. od 10,30 hod. Kazatel : farář Jaroslav Kučera.
Neděle 24.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9 h. Výp. kazatel : Jaroslav Andrejs.


Program prosinec:

Neděle 1. prosince – 1. adventní: Bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h. a Chlumci n. C. od 10,30 h. Večeře Páně, staršovstvo. Kazatel: farář Tomáš Vítek.
Neděle 8. prosince: Bohoslužby v N. Bydžově od 9,00h. Výp. kazatel: Vladimír Pavlíček
Pondělí 9. prosince: Adventní podvečerní setkání v N. Bydžově. Farář Tomáš Vítek. 18,30 h.
Neděle 15. prosince: Bohoslužby pouze v N. Bydžově od 9,00 h. Kaz.: farář Jaroslav Kučera.
Neděle 22.prosince: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Čtené kázání D. Hušek.
Středa 25.prosince – svátek NAROZENÍ PÁNĚ – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n. C. od 10,30 h. Večeře Páně. Kazatel: Tomáš Vítek.
Neděle 29. prosince: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Výp. kazatelka Eva Medková.

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.“ ( Kolos. 3,16 ).
Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově

Share Button

Fotoreport z Noci kostelů 2019

Cyklonávštěva Noci kostelů
Noc kostelů – Broučkova dílnička pro děti
Noc kostelů – Broučkova dílnička – výroba lucerniček
Benefiční koncert pro Domácí hospic Duha, o.p.s.

Během koncertu konaného v rámci Noci kostelů jsme vybrali částku 3500,- celá částka byla věnována Domácímu hospicu Duha, o.p.s., který sídlí v Hořicích. Všem účinkujícím i dárcům moc děkujeme!

Staršovstvo FS Nový Bydžov

Share Button

100 let Českobratrské církve evangelické!

Obrázek

Přijměte pozvání na 100-leté výročí Českobratrské církve evangelické do Pardubic.Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Cílem projektu Nový kabát synagoze je renovace fasády židovské synagogy v památkové zóně města Nový Bydžov. Primárně sbíráme na tento projekt přes hithit.com. Podpořit projekt lze ale i později. Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Rádi bychom opravili fasádu synagogy, která slouží v současnosti jako kostel. Část prostředků na nákladnou opravu máme, zbytek sbíráme přes stránky Hithit. I vy můžete přispět!

O sboru a projektu opravy vypráví Dobromil Hušek, kurátor, a Lia Medková, jedna z autorek projektu na Hithitu:

Celý příspěvek

Share Button