Program bohoslužeb na červenec a srpen

Milí bratři a sestry,
Jsou před námi letní – prázdninové měsíce. I během těchto dvou následujících měsíců se v našem sboru konají bohoslužby v Novém Bydžově každou neděli od 9 hodin a v Chlumci n.C. první a třetí neděli v měsíci od 10,30 hodin ( 4.7., 18.7., 1.8. a 15.8. ).
Přejeme vám všem příjemné prožití léta a těšíme se na shledanou přispolečných bohoslužbách.

Staršovstvo sboru

Program červenec :
Neděle 4.7. : bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n. C. – čtené kázání br. Hušek.)
11.7. : bohoslužby v N. Bydžově – ses. farářka Kristýna Kupfová
18.7. : bohoslužby v N.Bydžově a Chlumci n. C, – br. farář Jar. Kučera
25.7. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková


Program srpen :
Neděle 1.8. :
bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Tomáš Vítek
8.8. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatel br. Jaroslav Andrejs.
15.8. : bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C, br. farář Jar. Kučera.
22.8. : bohoslužby v N. Bydžově – čtené kázání br. kurátor D. Hušek.
29.8. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková.

„ Milujte se navzájem bratrskou láskou. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ ( Řím. 11, 10-11)

Share Button

P O Z V Á N Í N A P Ř E D N Á Š K U

Přednášející : Jan Kohout, ředitel muzea v N. Bydžově.
Téma : výročí významných osobností v roce 2020 ( J.A. Komenský, B. Němcová a další )
Přednášku doplní dobové písně v podání P. Strnkové, M. Lexové a J. Knížkové.

ve čtvrtek 17. června 2021 od 18:00 v Novém Bydžově – evangelickém
kostele ( bývalá synagoga v parku u Památníku).


Srdečně zveme k účasti.

Share Button

Pozvání na Výroční sborové shromáždění

Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově zve všechny členy a přátelé sboru
na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat v neděli 6. června 2021
v modlitebně ČCE v Novém Bydžově od 9 hodin.

Shromáždění bude společné i pro KS Chlumec n.C. Po kázání br. faráře Tomáše Vítka si připomeneme ty nejdůležitější události ve sboru v roce 2020, seznámíme se s hospodařením sboru v uplynulém roce a rozpočtem na letošní rok. Bude podána informace o možnosti zřízení regionálních sborů, jak je navrhuje komise pro reformu
správy ČCE.

Rádi si vyslechneme i vaše podněty k oživení činnosti našeho sboru.
Těšíme se na setkání nejen na tomto sborovém shromáždění, ale i na
pravidelných bohoslužbách, které se konají v N. Bydžově každou neděli v 9 h.
a v Chlumci n.C. – pokud bude zájem – opět 1. a 3. neděli v měsíci v 10,30 h.


Přikládáme program bohoslužeb na měsíc červen 2021 :
Neděle 6.6. : Výr. sborové shromáždění v N. Bydžově společné i pro Chlumec.
Kazatel – br. farář Tomáš Vítek.
Neděle 13.6. : Bohoslužby v N. Bydžově – čtené kázání – br. kur. D. Hušek.
Neděle 20.6. : Bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Jar. Kučera.
Neděle 27.6. : Bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková.

„Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují
jeho smlouvu a svědectví.“ ( Ž. 25, 10 )

Share Button

Program bohoslužeb – květen 2021

Milí bratři a sestry,
Po více než tříměsíční přestávce jsme v Novém Bydžově obnovili konání bohoslužeb.

Bohoslužby se konají v N. Bydžově každou neděli v 9 hodin za dodržení platných
opatření proti šíření koronaviru. V Chlumci n.C. zahájíme bohoslužby v neděli 16. května
v 10,30 hodin a pokud bude zájem opět každou 1. a 3. neděli v měsíci.
Program :
Neděle 2. května – br. farář Tomáš Vítek, po bohoslužbách staršovstvo.
Neděle 9. května – kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 16. května – br. far. Jaroslav Kučera – bohoslužby také v Chlumci n.C.
Neděle 23. května – neděle Svatodušní, vysluhování Večeře Páně – kazatelka
ses. Eva Medková.
Neděle 30. května – bohoslužby se čteným kázáním – br. kurátor D. Hušek.

Přejeme krásné jarní dny a těšíme se na setkání při společných bohoslužbách
Staršovstvo sboru.
„ A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám
byl dán“ (Řím. 5,5).

Share Button

Program bohoslužeb na květen

2.5.2021 Mgr. Tomáš Vítek farář adminstrátor se sboru Hradec Králové

9.5.2021 Eva Medková výp. kazatelka

16.5.2021 Mgr. Jaroslav Kučera hostující farář se sboru Krakovany

23.5.2021 Eva Medková výp. kazatelka – Svatodušní neděle s vysluhuváním VP

Svatodušní neděle = Letnice – se slaví padesát dní po Velikonocích, deset dní po nanebevzetí. Je třetí nejvýznamnější křesťanský svátek vedle velikonočního a vánočního svátku. Slaví se seslání Ducha svatého, kterého Ježíš slíbil svým věrným.

4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“(Skutky apoštolů, 1. kapitola)

30.5.2021 zatím neobsazeno

Share Button

Pravidelné bohoslužby zahájíme ve velké modlitebně v 9 hodin

V neděli 18. dubna poslouží výpomocná kazatelka ses. Eva Medková.
V neděli 25. dubna poslouží br. farář Jaroslav Kučera.
V neděli 2. května br. farář Tomáš Vítek.

Přeji hezké jarní dny a těším se na shledanou při společných bohoslužbách.
Ještě připomínám dodržování platných proti pandemických opatření.

Share Button

Připojte se online k akcím ČCE

www.e-cirkev.cz

Každé pondělí vydáváme psanou týdenní modlitbu.
Každou středu vychází zamyšlení duchovních Slovo na doma.
Od 1. března do 4. dubna si přečtete každý den Postní zastavení (česky i anglicky)

Kalendář obsahuje veřejné celocírkevní akce (spolu)pořádané Ústřední církevní kanceláří. Další akce sborů naleznete na jejich stránkách. Záznamy z některých proběhlých akcí naleznete na našem Youtube kanálu nebo v Audioarchivu.

Aktuální opatření ve sborech ČCE najdete zde.

Share Button

Zrušení bohoslužeb

Od neděle 27.12. 2020 se ve FS ČCE v N. Bydžově do odvolání přerušuje konání bohoslužeb a to z důvodu zpřísněných opatření MZ k omezení šíření koronaviru .
Bohoslužby lze sledovat on-line na webu : www.evagnet.cz, nebo v české televizi každou neděli od 10,00 hod. na programu ČT2, případně v rozhlase na stanici Vltava od 9,00 hod.

Přejeme vše dobré do nadcházejícího roku! Vaše staršovstvo

Share Button

Program bohoslužeb na Advent a Vánoční svátky 2020

Milé sestry, milí bratři,
neděle 22. 11. byla poslední neděle církevního roku a nedělí 29.11. 2020
vstoupíme do doby adventní. Od této 1.adventní neděle (29.11.) se v Novém
Bydžově opět, po 6 týdnech, sejdeme při společných bohoslužbách a společně
budeme moci slavit příchod Spasitele. Mnohé radosti nám letos pokazila
pandemie, která udeřila nečekaně rychle v celém světě. V současné době se
situace mírně zlepšuje a opatření proti šíření této nemoci se zmírňují, proto
můžeme obnovit konání bohoslužeb při dodržení dosud platných hygienických
opatření. Mějme především víru a naději a prosme Pána, abychom letošní
Advent a Vánoce prožili beze strachu, v klidu a pokoji.
Ke společným bohoslužbám zve srdečně staršovstvo sboru, v N. Bydžově
stále od 9,00 hodin, v Chlumci n.C. 25.12. od 10,30 hodin.

Při bohoslužbách poslouží tito kazatelé :
Neděle 29.11. – 1. adventní : výpomocná kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 6.12. – 2. adventní : br. kurátor Dobromil Hušek.
Neděle 13.12. – 3. adventní : br. farář Tomáš Vítek.
Neděle 20.12. – 4. adventní : br. farář Jaroslav Kučera.
Pátek 25.12. – svátek narození Páně – vysl. večeře Páně : ses. Eva Medková, bohoslužby také v Chlumci n.C.
Neděle 27.12. – poslední neděle v roce 2020 : br. kurátor D. Hušek.
V novém roce se sejdeme opět v neděli 3. ledna ( 1. ledna se bohoslužby nekonají ).

„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova
sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde
Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva“. ( Iz. 60, 1-2 )
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes
se vám narodil Spasitel“. ( Luk. 2, 9 )

Share Button

Nedělní kázání na 8.11.2020 ZDE!

Vážení přátelé,

v odkazu si můžete stáhnout v pdf. formátu nebo audionahrávce kázání na druhou listopadovou neděli 2020. Bohoslužebným textem Vás provede studentka ETF Bc. Eliška Bubíková.

PDF formát: https://www.edisk.cz/stahni/99939/kazani_na_z_7.pdf_94.85KB.html/

AUDIONAHRÁVKA: https://www.edisk.cz/stahni/23993/kazani_nb_08_11_2020.m4a_10.05MB.html/

Share Button