Sbírka na pomoc postiženým tornádem na jihu Moravy

Doporučujeme

V noci ze čtvrtka 24.6. na pátek 25.6 se mimořádně sešla synodní rada s vedením Diakonie ČCE. Společně rozhodly o okamžité pomoci postiženému regionu jižní Moravy.

Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhla ničivou silou region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii silných bouřek prohnalo tornádo. V oblasti zasahují záchranáři i dobrovolníci, vedle rozsáhlých materiálních škod jsou bohužel hlášeny i oběti a desítky zraněných.

Před čtvrteční půlnocí se mimořádně sešli členové vedení Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE, aby rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z humanitárních prostředků uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce zřídili humanitární sbírku.

Finanční pomoc lze posílat na účet 2100691426/2010.

Pomoci lze i prostřednictvím DMS.

Pošlete textovou zprávu na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS DIAKONIEPOMOC 30

DMS DIAKONIEPOMOC 60

DMS DIAKONIEPOMOC 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.

Od pátku 25.06.2021 od rána bude Českobratrská církev evangelická mapovat možnosti okamžité pomoci prostřednictvím našich farních sborů v místě. Počínaje tímto dnem budou také povoláni dobrovolníci ve spolupráci s diakonickým Humanitárním střediskem, aby byli v pohotovosti pro následnou pomoc s likvidací škod.

Modlíme se za zlepšení situace i vzájemnou pomoc.

Share Button

Program bohoslužeb září 2021

Milí bratři a sestry,
čas prázdnin a letních dovolených spěje nenávratně ke svému konci. Jsme vděčni za to, že jsme se i během uplynulých letních měsíců mohli pravidelně setkávat při společných bohoslužbách, alespoň s některými členy sboru i s našimi stálými hosty. Těšíme se, že se opět přivítáme s těmi, se kterými jsme se o prázdninách téměř, nebo vůbec nesetkali. Proto bychom se sešli v neděli 5.září 2021 v Novém Bydžově, společně s chlumeckými, na bohoslužbách. s vysluhováním večeře Páně, které vykoná ses. farářka Kristýna Kupfová.

Začátek v 9,00 hodin. I v následujících týdnech jsme zváni na bohoslužby
v Novém Bydžově každou neděli od 9 hod. a v Chlumci n.C. první a třetí neděli v měsíci od 10,30 hodin ( v září tedy pouze 19.9.).

Přejeme všem ještě mnoho příjemných slunných dnů pozdního léta. Nepřestávejme využívat té vzácné nedělní chvíle pro vzájemnou posilu, povzbuzení, a proto, abychom přemýšleli o evangeliu a hledali v něm radost a naději pro náš život.

Staršovstvo sboru.

Program září :
Neděle 5.9. :
bohoslužby v Novém Bydžově společně s chlumeckými.
Vysluhování večeře Páně – ses. farářka Kristýna Kupfová + Schůze staršovstva.
Neděle 12.9. : bohoslužby v N. Bydžově – čtené kázání – br. kurátor D. Hušek.
Neděle 19.9. : bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Jar. Kučera.
Neděle 26.9. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková.

Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno vzdávejte díky
Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista“. ( Ef. 5, 20 )

Share Button

Program bohoslužeb na červenec a srpen

Milí bratři a sestry,
Jsou před námi letní – prázdninové měsíce. I během těchto dvou následujících měsíců se v našem sboru konají bohoslužby v Novém Bydžově každou neděli od 9 hodin a v Chlumci n.C. první a třetí neděli v měsíci od 10,30 hodin ( 4.7., 18.7., 1.8. a 15.8. ).
Přejeme vám všem příjemné prožití léta a těšíme se na shledanou přispolečných bohoslužbách.

Staršovstvo sboru

Program červenec :
Neděle 4.7. : bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n. C. – čtené kázání br. Hušek.)
11.7. : bohoslužby v N. Bydžově – ses. farářka Kristýna Kupfová
18.7. : bohoslužby v N.Bydžově a Chlumci n. C, – br. farář Jar. Kučera
25.7. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková


Program srpen :
Neděle 1.8. :
bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Tomáš Vítek
8.8. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatel br. Jaroslav Andrejs.
15.8. : bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C, br. farář Jar. Kučera.
22.8. : bohoslužby v N. Bydžově – čtené kázání br. kurátor D. Hušek.
29.8. : bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková.

„ Milujte se navzájem bratrskou láskou. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ ( Řím. 11, 10-11)

Share Button

P O Z V Á N Í N A P Ř E D N Á Š K U

Přednášející : Jan Kohout, ředitel muzea v N. Bydžově.
Téma : výročí významných osobností v roce 2020 ( J.A. Komenský, B. Němcová a další )
Přednášku doplní dobové písně v podání P. Strnkové, M. Lexové a J. Knížkové.

ve čtvrtek 17. června 2021 od 18:00 v Novém Bydžově – evangelickém
kostele ( bývalá synagoga v parku u Památníku).


Srdečně zveme k účasti.

Share Button

Pozvání na Výroční sborové shromáždění

Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově zve všechny členy a přátelé sboru
na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat v neděli 6. června 2021
v modlitebně ČCE v Novém Bydžově od 9 hodin.

Shromáždění bude společné i pro KS Chlumec n.C. Po kázání br. faráře Tomáše Vítka si připomeneme ty nejdůležitější události ve sboru v roce 2020, seznámíme se s hospodařením sboru v uplynulém roce a rozpočtem na letošní rok. Bude podána informace o možnosti zřízení regionálních sborů, jak je navrhuje komise pro reformu
správy ČCE.

Rádi si vyslechneme i vaše podněty k oživení činnosti našeho sboru.
Těšíme se na setkání nejen na tomto sborovém shromáždění, ale i na
pravidelných bohoslužbách, které se konají v N. Bydžově každou neděli v 9 h.
a v Chlumci n.C. – pokud bude zájem – opět 1. a 3. neděli v měsíci v 10,30 h.


Přikládáme program bohoslužeb na měsíc červen 2021 :
Neděle 6.6. : Výr. sborové shromáždění v N. Bydžově společné i pro Chlumec.
Kazatel – br. farář Tomáš Vítek.
Neděle 13.6. : Bohoslužby v N. Bydžově – čtené kázání – br. kur. D. Hušek.
Neděle 20.6. : Bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Jar. Kučera.
Neděle 27.6. : Bohoslužby v N. Bydžově – kazatelka ses. Eva Medková.

„Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují
jeho smlouvu a svědectví.“ ( Ž. 25, 10 )

Share Button

Program bohoslužeb – květen 2021

Milí bratři a sestry,
Po více než tříměsíční přestávce jsme v Novém Bydžově obnovili konání bohoslužeb.

Bohoslužby se konají v N. Bydžově každou neděli v 9 hodin za dodržení platných
opatření proti šíření koronaviru. V Chlumci n.C. zahájíme bohoslužby v neděli 16. května
v 10,30 hodin a pokud bude zájem opět každou 1. a 3. neděli v měsíci.
Program :
Neděle 2. května – br. farář Tomáš Vítek, po bohoslužbách staršovstvo.
Neděle 9. května – kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 16. května – br. far. Jaroslav Kučera – bohoslužby také v Chlumci n.C.
Neděle 23. května – neděle Svatodušní, vysluhování Večeře Páně – kazatelka
ses. Eva Medková.
Neděle 30. května – bohoslužby se čteným kázáním – br. kurátor D. Hušek.

Přejeme krásné jarní dny a těšíme se na setkání při společných bohoslužbách
Staršovstvo sboru.
„ A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám
byl dán“ (Řím. 5,5).

Share Button

Program bohoslužeb na květen

2.5.2021 Mgr. Tomáš Vítek farář adminstrátor se sboru Hradec Králové

9.5.2021 Eva Medková výp. kazatelka

16.5.2021 Mgr. Jaroslav Kučera hostující farář se sboru Krakovany

23.5.2021 Eva Medková výp. kazatelka – Svatodušní neděle s vysluhuváním VP

Svatodušní neděle = Letnice – se slaví padesát dní po Velikonocích, deset dní po nanebevzetí. Je třetí nejvýznamnější křesťanský svátek vedle velikonočního a vánočního svátku. Slaví se seslání Ducha svatého, kterého Ježíš slíbil svým věrným.

4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“(Skutky apoštolů, 1. kapitola)

30.5.2021 zatím neobsazeno

Share Button

Pravidelné bohoslužby zahájíme ve velké modlitebně v 9 hodin

V neděli 18. dubna poslouží výpomocná kazatelka ses. Eva Medková.
V neděli 25. dubna poslouží br. farář Jaroslav Kučera.
V neděli 2. května br. farář Tomáš Vítek.

Přeji hezké jarní dny a těším se na shledanou při společných bohoslužbách.
Ještě připomínám dodržování platných proti pandemických opatření.

Share Button

Připojte se online k akcím ČCE

www.e-cirkev.cz

Každé pondělí vydáváme psanou týdenní modlitbu.
Každou středu vychází zamyšlení duchovních Slovo na doma.
Od 1. března do 4. dubna si přečtete každý den Postní zastavení (česky i anglicky)

Kalendář obsahuje veřejné celocírkevní akce (spolu)pořádané Ústřední církevní kanceláří. Další akce sborů naleznete na jejich stránkách. Záznamy z některých proběhlých akcí naleznete na našem Youtube kanálu nebo v Audioarchivu.

Aktuální opatření ve sborech ČCE najdete zde.

Share Button

Nedělní kázání na 8.11.2020 ZDE!

Vážení přátelé,

v odkazu si můžete stáhnout v pdf. formátu nebo audionahrávce kázání na druhou listopadovou neděli 2020. Bohoslužebným textem Vás provede studentka ETF Bc. Eliška Bubíková.

PDF formát: https://www.edisk.cz/stahni/99939/kazani_na_z_7.pdf_94.85KB.html/

AUDIONAHRÁVKA: https://www.edisk.cz/stahni/23993/kazani_nb_08_11_2020.m4a_10.05MB.html/

Share Button